iconv_strpos

(PHP 5)

iconv_strposFinds position of first occurrence of a needle within a haystack

Opis

int iconv_strpos ( string $haystack , string $needle [, int $offset = 0 [, string $charset = ini_get("iconv.internal_encoding") ]] )

Finds position of first occurrence of a needle within a haystack.

In contrast to strpos(), the return value of iconv_strpos() is the number of characters that appear before the needle, rather than the offset in bytes to the position where the needle has been found. The characters are counted on the basis of the specified character set charset.

Parametry

haystack

The entire string.

needle

The searched substring.

offset

The optional offset parameter specifies the position from which the search should be performed.

charset

If charset parameter is omitted, string are assumed to be encoded in iconv.internal_encoding.

If haystack or needle is not a string, it is converted to a string and applied as the ordinal value of a character.

Zwracane wartości

Returns the numeric position of the first occurrence of needle in haystack.

If needle is not found, iconv_strpos() will return FALSE.

Ostrzeżenie

Ta funkcja może zwrócić Boolean FALSE, ale może też zwrócić wartość innego typu niż Boolean, która oznacza wartość FALSE, takie jak 0 lub "". Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z rozdziałem Typy logiczne. Można używać operatora === do testowania zwracanych wartości przez tę funkcję.

Zobacz też:

  • strpos() - Find the position of the first occurrence of a substring in a string
  • iconv_strrpos() - Finds the last occurrence of a needle within a haystack
  • mb_strpos() - Find position of first occurrence of string in a string

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top